Change Language Thai English
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
เทศบาลตำบลวังไผ่
199/9 หมู่ที่ 9 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
โทรศัพท์ : 077-534-153
โทรสาร : 077-534-153 ต่อ 9
E-mail Address : wangpai.wangpaicity@gmail.com
www.wangpaicity.go.th
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2564
  รายงานผลการประเมิน ITA 2563
 
  สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
     
เทศบาลตำบลวังไผ่
199/9 หมู่ที่ 9 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
โทรศัพท์ : 077-534-153 โทรสาร : 077-534-153 ต่อ 9
E-mail Address : wangpai.wangpaicity@gmail.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
   Copyright © 2019. www.wangpaicity.go.th. All rights reserved. Powered by STS Group.